Rekrutacja 2017/2018

logo lo horyzontalne 1.jpg


Rekrutacja na rok szkolny 2017/2018
do Liceum Ogólnokształcącego EDUKACJA w Bielsku-Białej

– procedura krok po kroku :)

WAŻNE! Liceum Ogólnokształcące EDUKACJA nie figuruje w systemie elektronicznego naboru do szkół ponadgimnazjalnych. Aby zapisać się do naszej szkoły i rozpocząć naukę od 1.09.2017 r. należy przejść poniższe etapy procesu rekrutacji.

1. Każdy kandydat na profil medialny i informatyczny w Liceum Ogólnokształcącym EDUKACJA rozpoczyna proces rekrutacji od obowiązkowej rozmowy wstępnej, która odbywa się w siedzibie Liceum. Termin rozmowy można ustalić telefonicznie dzwoniąc pod numer: 33 822 80 58 lub 513 097 904. Rozmowy będą przeprowadzane od 19.04.2017 r. do 23.06.2017 r., od poniedziałku do soboty w godzinach ustalonych indywidualnie z kandydatem/rodzicem kandydata. Podczas spotkania kandydatowi może towarzyszyć rodzic/opiekun prawny.
W uzasadnionych przypadkach, w porozumieniu z Dyrekcją Szkoły, rozmowa wstępna może zostać przeprowadzona w terminie późniejszym.

2. Na rozmowę wstępną kandydaci przygotowują list motywacyjny adresowany do Dyrekcji Szkoły, w którym opisują swoje zainteresowania, osiągnięcia, przedstawiają powody, dla których chcą się uczyć w Liceum Ogólnokształcącym EDUKACJA. Z listem motywacyjnym zgłaszają się na rozmowę wstępną.

3. Na zakończenie rozmowy wstępnej kandydat zostaje poinformowany, czy pozytywnie przeszedł rozmowę i czy może złożyć dokumenty na wybrany przez siebie profil w Liceum Ogólnokształcącym EDUKACJA.

4. Po pozytywnie zakończonej rozmowie wstępnej kandydat składa w Szkole wypełniony KWESTIONARIUSZ OSOBOWY (do pobrania) podpisany przez rodziców lub opiekunów prawnych. Złożenie formularza może nastąpić w dniu rozmowy wstępnej lub w terminie późniejszym, jednak nie później niż do 23.06.2017 r.

5. Oprócz kwestionariusza osobowego kandydat zobowiązany jest dostarczyć do Szkoły, najpóźniej do 23.06.2017 r., 2 zdjęcia legitymacyjne (podpisane imieniem i nazwiskiem na odwrocie), dowód wpłaty wpisowego w wysokości 100,00 zł na rachunek bankowy Centrum EDUKACJA nr 92105010701000009110848877, kopie obu stron dowodu osobistego rodziców/opiekunów prawnych, oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum wraz z oryginałem zaświadczenia z OKE o wynikach egzaminu gimnazjalnego, kartę zdrowia ucznia wydaną przez gimnazjum kandydata i aktualne orzeczenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej – jeśli kandydat je posiada.
Istnieje możliwość dokonania wpłaty wpisowego w kasie Szkoły w dniu składania kwestionariusza osobowego.

Po terminowym dopełnieniu wszystkich formalności kandydat zostaje przyjęty do Liceum Ogólnokształcącego EDUKACJA, w którym rozpocznie naukę w dniu 1. września 2017 r.

REGULAMIN REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2017/2018
do Liceum Ogólnokształcącego EDUKACJA
w Bielsku-Białej

do pobrania
KWESTIONARIUSZ OSOBOWY UCZNIA
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO "EDUKACJA"


EDUKACJA - ALL RIGHTS RESERVED