Stosowanie prawa oświatowego w praktyce

Tematyka szkoleń z zakresu stosowania prawa oświatowego w praktyce

1. Tworzenie prawa wewnątrzszkolnego zgodnie z zastosowaniem techniki prawodawczej - zasady wprowadzanie zmian do istniejącego statutu szkoły/placówki - dostosowanie obowiązującego Statutu do aktualnego prawa oświatowego.

2. Zadania szkoły i nauczycieli w zakresie zapewnienia uczniowi bezpiecznego pobytu w szkole i podczas zajęć organizowanych przez szkołę - opisanie ich w statucie szkoły/placówki oraz wewnątrzszkolnych procedurach.

3. Tworzenie przez nauczycieli własnych programów edukacyjnych i wychowawczych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego.

4. Zasady tworzenie indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych z uwzględnieniem zakresu i sposobu dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, z zastosowaniem odpowiednich metod i form pracy.

5. Zakładanie i prowadzenie niepublicznych szkół i placówek oświatowych - powinności organu założycielskiego wynikające z Ustawy o Systemie Oświaty.

6. Prowadzenie przez szkołę działalności innowacyjnej i eksperymentalnej, spełnianie wymagań określonych w prawie oświatowym w celu zgłoszenia innowacji w Kuratorium Oświaty.

7. Tworzenie planu rozwoju zawodowego nauczyciela ubiegającego się o uzyskanie kolejnego stopnia awansu zawodowego zgodnie z obowiązującymi przepisami oświatowymi.

8. Jak wykorzystać znajomość wymagań edukacyjnych państwa (określonych w załączniku do rozporządzenia o nadzorze pedagogicznym) wobec szkół i placówek w celu przygotowania szkoły do przeprowadzania ewaluacji wewnętrznej i zewnętrznej.

9. Opracowanie i stosowanie wewnątrzszkolnego systemu oceniania i klasyfikowania zgodnie z obowiązującym prawem oświatowym - zasady wprowadzania zmian do wewnątrzszkolnego systemu oceniania.

10. Nadzór pedagogiczny dyrektorów szkół publicznych i niepublicznych sprawowany, nad nauczycielami odbywającymi staż na kolejny stopień awansu zawodowego, w oparciu o przepisy prawa oświatowego.

11. Pozytywne motywowanie do pracy nauczycieli i pracowników niepedagogicznych.

Szczegółowy program szkolenia przedstawiany jest zainteresowanym dyrektorom, radom pedagogicznym i nauczycielom.

EDUKACJA - ALL RIGHTS RESERVED