Doskonalenie pracy własnej dyrektora, nauczycieli i rad pedagogicznych

png-color.png

SZKOLENIA Z ZAKRESU DOSKONALENIA PRACY WŁASNEJ DYREKTORA SZKOŁY/PLACÓWKI, NAUCZYCIELI I RAD PEDAGOGICZNYCH

1. Zasady organizacji wycieczek szkolnych zgodnie z przepisami prawa oświatowego.

2. Przygotowanie i przeprowadzenie ewaluacji wewnętrznej służącej doskonaleniu jakości pracy szkoły, zasadność wyboru obszaru ewaluacji.

3. Ewaluacja zewnętrzna w szkole - jak dokonać analizy raportu i wykorzystać informacje w nim zawarte do doskonalenia pracy szkoły.

4. Doskonalenie pracy rady pedagogicznej poprzez opracowanie zadań i zasad funkcjonowania zespołów nauczycielskich , problemowych i zadaniowych oraz zespołu nauczycieli uczących w jednym oddziale, wpływających na jednolitość i systematyczność realizowanych w szkole procesów edukacyjnych.

5. Obowiązki oraz zadania szkoły i nauczycieli wobec ucznia, u którego w wyniku przeprowadzonych badań psychologiczno-pedagogicznych, stwierdzono potrzebę dostosowania wymagań do potrzeb i możliwości psychofizycznych.

6. Prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania zgodnie z obowiązującymi przepisami.

7. Prawa i obowiązki nauczyciela i wychowawcy wynikające z prawa oświatowego i wewnątrzszkolnego – odpowiedzialność dyscyplinarna nauczycieli.

8. Nadzór dyrektora szkoły nad realizacją podstawy programowej i szkolnych planów nauczania.

9. Współpraca szkoły z rodzicami.

10. Dokumentowanie pracy wychowawczo-opiekuńczej i dydaktycznej nauczycieli i prowadzonych obserwacji pedagogicznych.

11. Procedura organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu dla dzieci z orzeczeniami i tych, które nie posiadają orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

12. Wykorzystanie Metody dr E. Gruszczyk – Kolczyńskiej do rozwijania najważniejszych czynności intelektualnych i ukształtowania tych umiejętności, które są ważne dla dalszej edukacji matematycznej.

13. Stymulowanie rozwoju dziecka poprzez muzykę, ruch i taniec.

14. Wypalenie zawodowe nauczyciela.

15. Samobójstwa wśród dzieci i młodzieży.

16. Ustawa o cudzoziemcach; zmiany w ustawie o systemie oświaty.
 

Szczegółowy program przedstawiany jest zainteresowanym dyrektorom, radom pedagogicznym i nauczycielom.

EDUKACJA - ALL RIGHTS RESERVED