KURS NA KIEROWNIKA WYPOCZYNKU - edycja 2017

!KURS NA KIEROWNIKA WYPOCZYNKU_2017_fb.jpg

NOWA EDYCJA KURSU NA KIEROWNIKA WYPOCZYNKU - edycja 2017

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych na kolejną edycję kursu na kierownika wypoczynku organizowanego przez Niepubliczne Centrum Doskonalenia Nauczycieli EDUKACJA w Bielsku-Białej.

Ukończenie kursu kierownika wypoczynku upoważnia do prowadzenia różnych form wypoczynku.

Każdy uczestnik kursu, po zdaniu pisemnego egzaminu końcowego, otrzymuje zaświadczenie ukończenia kursu potwierdzające uzyskane kwalifikacje.

Informacje szczegółowe:
Termin kursu: 13.05.2017 r. (sobota)
Długość kursu: 10 h lekcyjnych (
godz. 8.30-16.45 + egzamin)
Miejsce realizacji kursu: Centrum EDUKACJA, ul. 3 Maja 31, Bielsko-Biała
Opłata za udział w kursie: 150 zł/os.

Warunkiem organizacji kursu jest zgłoszenie się minimum 10 zainteresowanych osób.

Kierownikiem wypoczynku może być osoba, która:
1. spełnia warunek, o którym mowa w art. 92a ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (jest niekaralna),
2. ukończyła 18 lat,
3. posiada wykształcenie co najmniej średnie,
4. posiada co najmniej trzyletni staż pracy dydaktyczno-wychowawczej lub opiekuńczo-wychowawczej,
5. ukończyła kurs kierownika wypoczynku.

Zgłoszenia udziału w kursie kierowników wypoczynku:
Kandydaci na kierownika wypoczynku zobowiązani są wypełnić  i odesłać na adres e-mail: biuro@centrumedukacja.pl skan wypełnionego formularza zgłoszeniowego (do pobrania) oraz wpłacić należność za udział w kursie w kwocie 150 zł. na rachunek bankowy Centrum EDUKACJA nr 42 1050 1070 1000 0092 0056 3428 przed dniem rozpoczęcia kursu. Oryginał formularza należy dostarczyć do Centrum EDUKACJA w dniu rozpoczęcia kursu.

W przypadku niezorganizowania kursu z powodu braku wymaganej minimalnej liczby uczestników, dokonane na powyższe konto wpłaty za udział w kursie zostaną w całości zwrócone.

wykrzyknik-w-kole_318-9577.jpgKOMUNIKAT KURATORIUM OŚWIATY KOMUNIKAT W SPRAWIE ORGANIZOWANIA KURSÓW E-LEARNINGOWYCH NA KIEROWNIKÓW I WYCHOWAWCÓW WYPOCZYNKU

"W związku ze zmianą rozporządzenia z dnia 21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz. U. z 2015 r. poz. 109), od dnia 30 stycznia 2015 r. Śląski Kurator Oświaty nie wydaje zgody na organizowanie kursów na wychowawców i kierowników wypoczynku realizowanych w formie e-learningowej.”

Wszystkie firmy i placówki organizujące w formie e-learningowej ww. kursy działają niezgodnie z obowiązującymi przepisami!

EDUKACJA - ALL RIGHTS RESERVED