DOTOWANIE PRZEDSZKOLI I SZKÓŁ NIESAMORZĄDOWYCH ORAZ ROZLICZANIE DOTACJI

logo-final-2.JPG

Centrum EDUKACJA zaprasza przedstawicieli niepublicznych przedszkoli i szkół na szkolenie nt.:

DOTOWANIE PRZEDSZKOLI I SZKÓŁ NIESAMORZĄDOWYCH ORAZ ROZLICZANIE DOTACJI

które odbędzie się w dniu 22 listopada 2018 r. (czwartek) w godz. 10:00-15:00.

Na szkoleniu omawiane będą zagadnienia dotowania placówek i rozliczania dotacji w świetle nowych regulacji prawnych, które obowiązywać będą od 1 stycznia 2019 r.

Miejsce szkolenia: Wyższa Szkoła Finansów i Prawa, Bielsko-Biała, ul. Tańskiego 5 (osiedle Polskich Skrzydeł)

Koszt szkolenia: 300,00 zł/osobę.

Plan szkolenia:

 1. Finansowanie szkół i przedszkoli niesamorządowych – źródła prawa
 2. Podstawowe pojęcia – podstawowa kwota dotacji, subwencja, algorytm podziału subwencji
 3. Zasady obliczania kwoty dotacji – niepubliczne przedszkola.
 4. Zasady obliczania kwoty dotacji – niepubliczne szkoły podstawowe.
 5. Zasady obliczania kwoty dotacji – niepubliczne szkoły ponadgimnazjalne.
 6. Zasady aktualizacji i wyrównywania kwoty dotacji.
 7. Warunek otrzymania dotacji.
 8. Zasady wydatkowania dotacji – zasady ogólne i analiza zgłoszonych przypadków.
 9. Zmiany wprowadzone ustawą o finansowania zadań oświatowych: limit dotacji na wynagrodzenie, wydatkowanie dotacji na uczniów niepełnosprawnych.
 10. Kontrola prawidłowości otrzymania i wydatkowania dotacji.
 11. Pytania dodatkowe.
 12. Dyskusja.

Prowadzący szkolenie: GRZEGORZ POCHOPIEŃ
Przez 6 lat pracownik Ministerstwa Finansów, później przez 9 lat pracownik Ministerstwa Edukacji Narodowej. W MEN na początku Naczelnik Wydziału Analiz w departamencie Ekonomicznym, a potem przez 6 lat pełnił funkcję Dyrektora departamentu odpowiedzialnego za SIO oraz za finansowanie zadań oświatowych, w tym za opracowanie corocznego algorytmu podziału części oświatowej subwencji ogólnej. Autor m.in.: ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, wcześniej przepisów
w zakresie tzw. dotacji przedszkolnej, tzw. dotacji podręcznikowej oraz dotacji dla szkół i placówek niesamorządowych.

Karta zgłoszeniowa na szkolenie
(do pobrania)

Zasady uczestnictwa w szkoleniu:

1. Organizatorem szkolenia jest Centrum EDUKACJA Agata Rosowska z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. 3 Maja 31.

2. Cena szkolenia obejmuje: udział w szkoleniu, zestaw materiałów szkoleniowych, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

3. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go na adres: biuro@centrumedukacja.pl oraz wniesienie opłaty szkoleniowej najpóźniej na 5 dni przed rozpoczęciem szkolenia. Po upływie tego terminu zgłoszenie chęci udziału w szkoleniu jest dopuszczalne po uzgodnieniu z Centrum EDUKACJA.

4. O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń.

5. Centrum zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zmiany jego terminu na 2 dni przed terminem szkolenia.

6. W przypadku określonym w punkcie 5, wszelkie kwoty wpłacone tytułem zapłaty za udział w szkoleniu zostaną w całości zwrócone na rachunek bankowy w ciągu 7 dni od daty przekazania stosownej informacji do uczestnika szkolenia.

7. Należność za uczestnictwo w szkoleniu należy uregulować przelewem najpóźniej na 5 dni przed rozpoczęciem szkolenia na rachunek bankowy Centrum EDUKACJA: ING Bank Śląski SA 42 1050 1070 1000 0092 0056 3428.

8. Faktura zostanie doręczona uczestnikowi w trakcie szkolenia lub przesłana pocztą na adres wskazany w formularzu zgłoszenia w przypadku nieobecności uczestnika na szkoleniu. Faktura jest wystawiana wyłącznie na dane wskazane na formularzu zgłoszenia. Nie ma możliwości zmiany tych danych po wystawieniu faktury.

9. Rezygnacja z udziału w szkoleniu może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej najpóźniej na 3 dni robocze przed planowanym terminem rozpoczęcia szkolenia. W przypadku rezygnacji w terminie późniejszym, jej braku lub nie zgłoszenia się uczestnika na szkolenie wcześniej wpłacone kwoty nie podlegaja zwrotowi.

10. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w programie szkolenia.

11. Przesłanie do Centrum wypełnionego formularza zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją niniejszych Warunków uczestnictwa oraz z zawarciem umowy pomiedzy Centrum a uczestnikiem szkolenia (w przypadku zgłoszeń od osób fizycznych) lub firmą (w przypadku osób prawnych).

EDUKACJA - ALL RIGHTS RESERVED